Коды

ebv

Denzer, Gustav, Eisengiesserei u. Maschinenfabrik, Stolp i. Pom.