Коды

ebo

Kremmling, Otto, "Oka" Spezialmaschinenfabrik, Hammersleben