Коды

bbv

Thomas, Robert, Fabrik fuer Eisen, Blech-und Metallwaren, Neunkirchen Krs. Siegen.